ประวัติการทอเสื่อกก

                       การทอเสื่อกกมีการทอมาตั้งแต่สมัยปู่ยา ตา ยายประมาณ 60 ปีมาแล้ว โดยทอจากต้นกกสามเหลี่ยม ต่อมาพระที่วัดได้นำพันธ์ต้นกก มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาทดลองปลูกที่ริมหนองน้ำบึงแพง ต่อมาได้มีพัฒนากรเข้ามาร่วมกลุ่มทอเสื่อกกจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นในปี 2521 สมาชิกก่อตั้ง   มี นางสัว สิทธิจันทร์ เป็นประธาน และในปี 2532 ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ส่งวิทยากรมาฝึกอบรมเกี่ยวกับการซอย การย้อมสี การทอ การแปรรูป และการให้ลวดลาด  ในการทอเสื่อกกให้กับกลุ่ม
                  ในปี 2524 สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.โกสุมพิสัย คัดเลือกผู้นำ 2 คน คือ นางบุญสัวสิทธิจันทร์ และ นางบัวทอง โพธิรุกษ์ ไปอบรมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทอเสื่อกก เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการทอเป็นเวลา 1 เดือน และนำความรู้ที่ได้รับกลับมาเผยแพร่ให้กับกลุ่มในหมู่บ้านและเป็นวิทยากร ฝึกอบรมการทอเสื่อกกให้กับกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


         รูปต้นกก

ประวัติของกลุ่มทอเสื่อกก
         การทอเสื่อกก  เกิดขึ้นประมาณ  60  ปีแล้ว  ส่วนใหญ่ทอเสื่อเพื่อใช้สอยในครัวเรือนสำหรับแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนกันเองในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเริ่มต้นทอกกสามเหลี่ยม (ต้นผือ)ต่อมาพระที่วัดได้นำพันธุ์กกกระจูด  ( ต้นไหล ) มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาทดลองปลูกที่ริมบึงแพง ผลปรากฏว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ผลดี  เจริญเติบโตเร็ว  จึงมีราษฏรในเขตหมู่บ้านแพงนำมาปลูกซึ่งต้นกกกระจูดมีคุณสมบัติที่เหนียว เมื่อทอเป็นผืนใช้งานได้ดี มีความคงทนถาวรมากกว่าการทอจากต้นกกสามเหลี่ยม( ต้นผือ ) ต่อมามีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น